Candidați etnici români

Admiterea la studii universitare de licență a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate, 2023

Pentru admiterea în anul universitar 2023-2024 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru anul universitar 2023-2024, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 193 locuri bugetate, din care

 • 135 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă
 • 58 locuri fără plata taxelor de  şcolarizare, dar fără bursă

Repartizarea pe specializări a locurilor bugetate

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/

Număr de locuri bugetate alocate cetăţenilor străini de origine etnică română
Nivel licenţă
2023-2024

Nr. Crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea

Nr. de locuri buget cu bursă

Nr. de locuri buget fără bursă

1

Business

Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

15

3

Administrarea afacerilor (extensia  Bistrița)

3

0

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

12

2

2

Chimie şi Inginerie Chimică

Chimie

Chimie

2

0

Inginerie Chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

2

0

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

2

0

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

1

1

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

0

1

Inginerie biochimică

1

1

Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale

0

1

3

Fizică

Fizică

Fizică

1

0

Fizică informatică

1

0

4

Geografie

Geografie

Geografia turismului (extensia Sighetul Marmaţiei)

2

0

5

Inginerie
(Reșița)

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

2

2

Inginerie electrică

Electromecanică

1

1

Informatică aplicată în inginerie electrică

1

1

Științe inginerești applicate

Informatică industrială

1

2

6

Litere

Limbă și literatură

Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/Limba și litaratura maghiară/Limbă și literatură modernă/Limba latină/Limba greacă veche

2

2

7

Sociologie şi Asistenţă Socială

Sociologie

Resurse umane

1

1

Sociologie

0

1

Asistenţă socială

Asistenţă socială

1

1

8

Studii Europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

9

5

Diplomație în afaceri

9

5

Management

Management

9

5

Științe Administrative

Administraţie europeană

9

5

9

Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

2

1

Management și audit de mediu

1

0

Ingineria mediului

Ingineria mediului

2

0

10

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Marketing

Marketing

1

1

Administrarea Afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

1

1

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (extensia Reșița)

0

1

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

2

0

Economie generală

2

0

Economie și afaceri internaționale

Economie și afaceri internaționale

2

1

Finanţe

Finanţe şi bănci

1

1

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

1

0

Contabilitate şi informatică de gestiune (extensia Sighetu Marmației)

1

0

Management

Management

1

1

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

1

0

Statistică şi previziune economică

1

1

11

Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

3

1

Administraţie publică (extensia Reșița)

1

1

Studii de conflict

2

1

Știința datelor sociale

2

0

Ştiinţe ale Comunicării

Comunicare şi relaţii publice

3

1

Jurnalism

3

1

Publicitate

3

1

Media digitală

3

1

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

2

1

12

Teatru şi Film

Teatru şi artele spectocolului

Teatrologie (Jurnalism teatral; Management cultural)

1

0

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media

2

0

Filmologie

1

0

15

Teologie ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

1

1

Teologie ortodoxă didactică

1

0

Teologie ortodoxă asistenţă socială

0

1

Arte vizuale

Artă sacră

1

0

 

Documente

Admiterea la studii universitare de masterat a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinătate, 2023

Admiterea la studii universitare de masterat
a cetăţenilor străini de origine etnică română şi
a cetăţenilor români cu domiciuliul stabil în străinătate, 2023

 

Pentru admiterea în anul universitar 2023-2024 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Pentru anul universitar 2023-2024, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 83 locuri bugetate, din care

 • 44 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă
 • 39 locuri fără plata taxelor de  şcolarizare, dar fără bursă

În vederea admiterii pe loc bugetat, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările cu predare în limba română scoase la concurs de către următoarele facultăţi:

 • Business
 • Chimie şi Inginerie Chimică
 • Drept
 • Fizică
 • Geografie
 • Inginerie
 • Istorie
 • Litere
 • Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Studii Europene
 • Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 • Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 • Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • Teatru și Film
 • Teologie Ortodoxă

Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere.
Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/

Documente

Români de pretutindeni

Link catre Metodologia de admitere

Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”

În funcție de limba de predare a doctoratului candidații pot urma studiile doctorale pe urmatoarele locuri:

1. În limba română

 • fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă;
 • fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă;
 • cu plata taxei de școlarizare în lei.

2. În alte limbi de predare

 • cu plata taxei de școlarizare în lei;
 • cu plata taxei de școlarizare în valută

Anul pregătitor de limba română

 • (1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • (2) Pentru anul universitar 2017-2018, instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1.
 • (3) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.
 • (4) În cazul instituțiilor de învățământ superior care nu organizează an pregătitor de limba română, acestea se vor adresa Ministerul Educației Naționale, denumit în continuarea MEN pentru a solicita repartizarea în an pregătitor a candidaților admiși la studii. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Documente necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • 1. Acord principiu semnat de catre viitorul conducator de doctorat
 • 2. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de înscriere
 • 3. Curriculum vitae
 • 4. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 • 5. Certificat de naștere (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016)
 • 6. Diploma de bacalaureat (copie și traducere legalizata în limba română)
 • 7. Diploma de Licenţă cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română)
 • 8. Diploma de studii Master cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română)
Pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor se va face în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016
 • 9. Adeverința master pentru studenții care finalizează studiile în anul universitar 2022-2023 (copie și traducere legalizata în limba română)
 • 10. Adeverință de autenticitate, în original, pentru toate diplomele de studiu emise anterior anului 2008 în Republica Moldova (adeverința de autenticitate se eliberează de Ministerul Educației din Republica Moldova)
 • 11. Certificatul de căsătorie – numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)
 • 12. Document administrativ de schimbare a numelui (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)
 • 13. Atestat echivalare studii. Studiile efectuate în străinate, se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
 • 14. Copie nelegalizată dupa pașaport/carte de identitate;
 • 15. Pentru programele de studiu predate în limba română, candidatul trebuie să prezinte un certificat care să ateste cunoștințele sale de limba română sau să depună certificate care să dovedescă parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu (A se verifica secțiunea Anul pregatitor de limba română)
 • 16. Pentru programele de studiu in limbi de circulație internațională, candidații trebuie să prezinte Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau un document/procesul verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, din care să rezulte stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform Anexei 1.
 • 17. Declarație privind apartenența la identitatea culturală completată semnată și autentificată de Misiunile Diplomatice ale României din țara de domiciliu sau de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (adresă poștală, Str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, 011871, București) română: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20nr%203%20Declaratie%20apartenenta.pdf
 • (Sunt exceptați în a da declarația de asumare a identității culturale române cetățenii români cu domiciliul în străinătate și cetățenii din Republica Moldova)